HZ ƏLİNİN(Ə) FƏZİLƏTLƏRİ SAYSIZ-HESABSIZDIR

Bilavasitə öz alimlərinizin ,fəzilətləri haqqında o qədər rəvayət nəql etdiyi Hz Əli(ə) kimi bir şəxsin əleyhinə çıxmasına bəraət qazandırmaq doğrudurmu?

Bu səbəbdən imam Əhməd ibn Həmbəlin «Müsnəddə», İbn Əbil-Hədid «Nəhcül Bəlağənin şərhi»ndə ,imam Fəxri Razinin «Təfsiri Kəbir»də ,Xarəzminin «Mənaqib»də ,Şeyx Süleyman Bəlxi Hənəfinin «Yənabiul- məvəddə»də,Məhəmməd ibn Yusif Gənci Şafeinin «Kəfayətut -Talib»in 62-ci babındavə Mirseyyid Əli Həmədani Şafeinin«Məvəddətul-qurba»nın 5-ci məvəddəsində ikinci Xəlifə Ömər inbn Xəttab və Abdullah ibn Abbasdan rəvayət

etdiyinə görə Rəsulallah(s) belə buyurmuşdur; Ey Əbəl Həsən (Əli)!Əgər dəryalar mürəkkəb,ağaclar qələm,insanlar yazar(mirzə),cinlər hesablayıcı olsa

 

yenə də sənin fəzilətlərini saya bilməzlər.

Rəsulallah(s) buyurduğu kimi ,bütün ins və cinlərin ,fəzilətlərini saya bilmədiyi bir şəxsin uca fəzilətlərini bizim naqis dillərimiz və qırıq qələmlərimiz necə mədh edə bilər!

Lakin məlum olduğu kimi ,şiə alimləri və arabir Quşçi ,İbn Həcər ,Ruzbəhan və başqa inadkarvə boşboğaz alimləriniz belə Hz Əlinin(ə) sonsuz fəzilət və təriflərindən bir miqdarını öz kitablarında yazıb, nəql etmişlər.