HZ ƏLİNİN(Ə) ŞƏCƏRƏSİ

Əsil-nəcabət baxımındanda Hz Əli(ə) həm ana ,həm də ata tərəfindən böyük bir şərafətə sahibdir.Bu da Onun məxsus fəzilətlərindən biridir.

Hz Əlinin(ə) əcdadı ,digərlərinin əksinə olaraq,Hz Adəmə qədər hamısı muvəhhid və tövhid əhli olmuşdur.Bu təmiz sülb,heç bir kirli rəhimdə yer almamışdır.Bu böyük iftixar,əshabdan heç birinə nəsib olmamışdır.Hz Əlinin (ə)

şəcərəsi belədir:

1.Əbu Talib(r.ə),Əbdül-Mütəllib oğlu

2. Əbdül-Mütəllib Haşim oğlu

3.Haşim Əbdul-Mənaf oğlu

4. Əbdul-Mənaf Qəsa oğlu

5.Qəsa Kilab oğlu

6.Kilab Mərrə oğlu

7.Mərrə Kəb oğlu

8.Kəb Luvey oğlu

9.Luvey Ğalib oğlu

10.Ğalib Fəhr oğlu

11.Fəhr Malik oğlu

12.Malik Nəzr oğlu

13.Nəzr Kənanə oğlu

14.Kənanə Xuzeymə oğlu

15.Xuzeymə Müdrikə oğlu

16.Müdrikə İlyas oğlu

17. İlyas Muzir oğlu

18.Muzir Nizar oğlu

19.Nizr Məd oğlu

20.Mədd Ədnan oğlu

21.Ədnan Ud oğlu

22.Ud Ədəd oğlu

23.Ədəd Yəs oğlu

24.Yəs Həmis oğlu

25.Həmis Bənət oğlu

26.Bənət Səlaman oğlu

27.Sələman Həməl oğlu

28.Həməl Qəyyar oğlu

29.Qəyyar İsmayıl(ə) oğlu

30.İsamyıl(ə) İbrahim(ə) oğlu

31.İbrahim(ə) Tarix oğlu

32.Tarix Tahur oğlu

33.Tahur Şaru oğlu

34.Şaru Əbrəcu oğlu

35.Əbrəcu Talif oğlu

36.Talif Abir oğlu

37.Abir Şalih oğlu

38.Şalih Ərfəxşəz oğlu

39.Ərfəxşəz Sam oğlu

40.Sam Nuh (ə) oğlu

41.Nuh(ə) Ləmək oğlu

42.Ləmək Mətvşəlx oğlu

43.Mətvşəlx Əxnux oğlu

44.Əxnux Yarid oğlu

45.Yarid Məhlail oğlu

46.Məhlail Qəynan oğlu

47.Qəynan Ənvəş oğlu

48.Ənvəş Şeys(ə) oğlu

49.Şeys(ə) Adəm (ə) oğlu

50. Adəm(ə) (bəşər atası.)

Şeyx; «Hz Əlinin(k.v) Əbul-bəşər Adəm qədər nəslinin müvəhhid oğlunu söyləməklə xəta edirsiniz;biz zahirə görə hökm vermək məcburiyyətindəyik.Çünki İbrahimin atası Azər Qurani-Kərimin açıq-aydın bəyanı ilə butpərəst idi.

«(Ey Rəsulum) Xatırla ki,bir zaman İbrahim atası Azərə demişdi: «Sən bütləri tanrılarınmı qəbul edirsən?! Mən səni və sənin tayfanı açıq-aydın zəlalət içində görürəm!»(Ənam surəsi ayə 74)