1-İmam Baqir (ə) buyurdu: Bir kəs hər gecə Loğman surəsini oxusa, Allah-taala o gecə onu sübhə qədər iblisin və onun qoşununun şərrindən qorumaq üçün mələklər göndərər. Əgər bu surəni gündüz oxusa, həmin gün şəfəq batana qədər mələklər onu şeytanların şərrindən qoruyar.
2-Allahın Rəsulu (s.ə.v.v) buyurdu: Bir kəs Loğman surəsini oxusa, Qiyamətdə Həzrət Loğman onunla dost olar. Ona yaxşılığa əməl etmiş və pisliklərdən qorunmuş kəsin savabından on dörd dəfə çox savab verilər.
Xəvassul Quran kitabında yazılıb ki, hər kəs Loğman surəsini yazıb hakimin mənzilində qoysa, həmin il hakimiyyətdən endirilər. Bir kəs bu surəni yazıb özündə saxlasa, şəqiqədən (gicgahın ağrısından) və qızdırmadan sağalar.
İbn Abbasdan nəql olunub ki, hər kəsin qulaq ağrısı vardırsa;
1-Aşağıdakı ayəni oxumağı davam etdirsin.
“Fəmən yəstəmi ilanə yəcid ləhu şibahən rəsədən.” (Cin-9) və ondan soanra desin:
2-Bir şəxs imam Məhəmməd Baqirin (ə) hüzurunda qulağının ağır eşitməsindən şikayət etdi: İmam ona buyurdu: Əlini qulağına çək və bu ayələri oxu: “Ləv ənzəlna hazəl Quranə əla cəbəlin lərə əytəhu xaşiən mutəsəddiən min xəsiyətillah, və tilkəl əmsalu nəzribuha linnasi ləəlləhum yətəfəkkərun.”
“Huvəllahulləzi la ilahə illa huvə alimul-ğəybi vəşşəhadəti, huvər-rəhmanir-rəhim. Huvəllahulləzi la ilahə illa huvəl məlikul quddusus-səlamul muminul muhəy minul əzizul cəbbarul mutəkəbbiru, Subhanəllahi, əmma yuşrikunə. Huvəllahul xaliqul bariul musəvviru ləhul əsmaul husna. Yusəbbihu ləhu mafissəmavati vələrzi və huvəl əzizul həkim.” (Həsir-21-24)
3-Qulağına tut və aşağıdakı ayəni üç dəfə oxu:
“Minha xələqnakum və fiha nundukum və minha nuxricikum tarrət ən uxra.” (Taha-55)
4-Bu ayəni özundə saxlasın.
“Və iza Quriəl Quranu fəstəmiun ləhu və ənsitu ləəlləkum turhəmun.” (Əraf-204) “Kəənnə ləm yəsməəha kəənnə fiuzunəyhi vəqrən, fəbəşirhu biəzabin əlim.” (Loğman-7).