1-Fəzl ibn Rəssandan rəvayət olunub ki, imam Sadiq (ə) belə buyurdu: Hər kəs Ənbiya surəsini həvəslə oxusa, əbədi Behiştdə Peyğəmbərlərlə birlikdə olacaq. yaşadığı müddətdə xalqın nəzərində hörmətli və əzəmətli olar.
2-Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v) buyurdu: Allah Ənbiya surəsini oxuyan kəsdən asanlıqla hesab çəkər, onu bağışlayıb və Quranda adı olan Peyğəmbərlər ona salam deyərlər.
Hər cür xəstəlik və yaxud fikrin pərişanlıq yaxud da yuxusuzluq üçün bu ay əni yazıb özündə saxlayın: “Vəzənnuni iz zəhəbə mucazibən fəzənnə ən lən nəqdirə ələyhi fənada fizzulumati ən la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin.” (Ənbiya-87).
Qızdırmanı müalicə etmək üçün bu ayələri yazıb özündə saxlasın.
“Ya naru kuni bərdən və səlamən əla İbrahimə və əradu bihi kəydən fəcəəlnahumul əxsərin.” (Ənbiya-69-70)
Taha və Ənbiya: Xora (cozan) xəstəliyinin müalicəsi üçün bu ayələri yazıb özündə saxlayın.
“İnnəhu mən yəti rəbbuhu mucrimən fəinnə ləhu cəhənnəmə layəmutu fiha və la yəhya. Və mən yətihi muminən qəd əmiləs-salihati fəulaikə ləhumud-dərəcatul-ulya”. (Taha-74-75) “Kullu nəfsin zaiqətul məvti və nəblukum bişşərri vəlxəyri fitnətən və iləyna turcəun”. (Ənbiya-35)
Yazının tərtibində tərcümə olunuş kitabların elektron versiiyasından istifadə olunub.