BÖYÜK ÇƏTİNLİKLƏRİN HƏLLİ

Hz.Peyğəmbər(s.a.s) buyurur:
” Çətinliklərin həlli, bəlaların də’f edilməsi üçün 10 dəfə :

“Həsbiyəllahu lə iləhə illə huvə ələyhi təvəkkəltu və huvə rabbul ərşil əzim”

Sonra 10 dəfə deyin:

Həsbiyəllahu limən bəğiyə ələyyə həsbiyəllahu limən”