Kərbəla şəhidləri…
1. Hüseyn ibni Əli (ə) – üçüncü imam, qoşunun başçısı. Şimr ibni Zilcövşən tərəfindən şəhid edilib.
2. Əli Əkbər ibni Hüseyn – İmam Hüseynin (ə) böyük oğlu. Peyğəmbər (s) nəslindən ilk şəhid. Mərrah ibni Munqiz Əbdi tərəfindən şəhid edilib.
3. Əli Əsğər ibni Hüseyn – İmam Hüseynin (ə) kiçik, altı aylıq oğlu. Hərmələ ibni Kahil Əsədi tərəfindən şəhid edilib.
4. Qasim ibni Həsən – İmam Həsənin (ə) 14 yaşlı oğlu oğlu. Ömər ibni Səd tərəfindən şəhid edilib.
5. Əbu Bəkr ibni Həsən – İmam Həsənin (ə) oğlu. Abdullah ibni Əqəbə Ğənəvi tərəfindən şəhid edilib.
6. Abdullah ibni Həsən – İmam Həsənin (ə) 10 yaşlı oğlu. Hərmələ ibni Kahil Əsədi tərəfindən şəhid edilib.
7. Abbas ibni Əli – Həzrət Əbəlfəzl kimi tanınmış, İmam Hüseynin (ə) qardaşı və ordunun bayraqdarı. Anası Ümmül-Bənindir. Yezid ibni Rüqəd Hiti və Həkim ibni Tüfeyl Tai tərəfindən şəhid edilib.
8. Qasim ibni Abbas – Həzrət Əbbasin oğlu.
9. Fəzl ibni Abbas – Həzrət Əbbasin oğlu.
10. Abdullah ibni Əli – İmam Hüseynin (ə) qardaşı. Anası Ümmül-Bənindir. Hani ibni Sübeyt Həzrəmurti tərəfindən şəhid edilib.
11. Cəfər ibni Əli – İmam Hüseynin (ə) qardaşı. Anası Ümmül-Bənindir. Hani ibni Sübeyt Həzrəmurti tərəfindən şəhid edilib.
12. Osman ibni Əli – İmam Hüseynin (ə) qardaşı. Anası Ümmül-Bənindir. Huli ƏEzbəhi Əyadi və Əbani Darimi tərəfindən şəhid edilib.
13. Abdullah ibni ƏEli – İmam Hüseynin (ə) qardaşı. Anası Leyla bint Məsuddur.
14. Əbu Bəkr ibni Əli – İmam Hüseynin (ə) qardaşı. Anası Leyla bint Məsuddur.
15. Əbdürrəhman ibni ƏEli – İmam Hüseynin (ə) qardaşı.
16. Məhəmməd ibni ƏEli – İmam Hüseynin (ə) qardaşı. Əbani Darimi tərəfindən şəhid edilib.
17. Ovn ibni Abdullah – xanım Zeynəbin (s) oğlu.
18. Məhəmməd ibni Abdullah – xanım Zeynəbin (s) oğlu.
19. Qasim ibni Məhəmməd – xanım Zeynəbin (s) kürəkəni.

20. Həbib ibni Məzahir Əsədi – sol cinahın komandanı.
21. Müslim ibni Övsəcə Əsədi – Peyğəmbər (s) səhabəsi
22. Mövq ibni Səmamə Əsədi Səidavi
23. Əmr ibni Xalid Səidavi
24. Qeys ibni Müsəhhər Səidavi
25. Həccac ibni Məsruq Cöfi – Həzrət Əlinin (ə) səhabəsi, İmam Hüseyn (ə) qoşununun müəzzini.
26. Hənzələ ibni Əsəd Şami – İmam Hüseynin (ə) Ömər ibni Sədə göndərdiyi qasidi.
27. Səyid ibni Abdullah Hənəfi – Müslim İbn ƏEqilin yavəri, İmam Hüseynə (ə) kufəlilərin dönük çıxdıqlarını xəbər verən şəxslərdəndir. İmam Hüseyn (ə) namaz qılarkən canını imama atılan oxlara sipər etmişdi.
28. Züheyr ibni Qeyn Bəcəli – sağ cinahın komandanı. Xəlifə Osmanın tərəfdarlarından idi və İmam Hüseyni (ə) dəstəkləmirdi. Həccdən qayıdarkən xanımının təkidi ilə İmam Hüseynlə (ə) görüşmüş və ona tərəf keçmişdi.
29. Salman ibni Məzahir Bəcəli – Züheyrin qohumu. Onunla birlikdə Həccdən qayıdarkən İmam Hüseynə (ə) qoşulmuşdur.

30. Əbu Vəhhab Abdullah ibni Ümeyr Kəlbi – İmam Hüseynə qoşulub İslamı qəbul etmiş xristian gənc. Anası və xanımı ilə birlikdə İmam Hüseynə (ə) qoşulmuşdur.
31. Əbdüləla ibni Yezid Kəlbi
32. Abdullah ibni Ümeyr Kəlbi – İmam Hüseynə (ə) Mədinədən qoşulmuşdur.
33. Abdullah ibni Ümeyrin həyat yoldaşı – qadın şəhidlərdəndir. Şimrin qulu tərəfindən balta ilə şəhid edilmişdir.
34. Yezid ibni Ziyad Kindi
35. Hərs ibni ƏEmr Kindi
36. Zəvir ibni ƏEmr Kindi
37. Hürr ibni Yezid Riyahi – Yezid qoşununun sərkərdəsi, Aşura günü tövbə edib İmam Hüseynə (ə) tərəf keçib. Kərbəlanın ilk şəhididir.
38. Səd – Hürrün oğlu
39. Hürrün digər oğlu
40. Əaiz ibn Məcmə Əazi – Hürr ibni Riyahla birlikdə İmam Hüseynə (ə) tərəf keçən altı nəfərdən biri idi.
41. Coun ibni Malik Təmimi – Yezidin qoşunundan İmam Hüseynə (ə) tərəf keçmişdir.
42. Səd ibni Hərs ƏEnsari.
43. Əbul Hətuf ibni Hərs ƏEnsari – Səd ibni Hərislə əkiz qardaş idilər. Yezid qoşunundan İmam Hüseynə (ə) tərəf keçənlərin içində idilər.
44. İmran ibni Kəlb Ənsari
45. Nəim ibni İclan Ənsari
46. Abdullah ibni Buşr Xəşəmi – Ömər ibni Sədlə birlikdə İmam Hüseynlə (ə) döyüşməyə gəlmişdi. Lakin, tövbə edib İmam Hüseynə (ə) tərəf keçmişdi.
47. Ömər ibni Zəbiə Zəbii – Ömər ibni Sədlə birlikdə İmam Hüseynlə (ə) döyüşməyə gəlmişdi. Lakin, tövbə edib İmam Hüseynə (ə) tərəf keçmişdi.
48. Bəşr ibni ƏEmr Həzrəmi – Peyğəmbər (s) səhabəsi.
49. Müslim Azərbaycani
50. Nafe ibni Hilal Cəməli – hədis ravisi.
51. Ziyad ibni Ərib Səidi – Peyğəmbər (s) səhabəsinin oğlu, hədis ravisi.
52. Ənəs ibni Hərs Kahili.
53. Büreyr Həmdani – Həzrət ƏElinin (ə) yaşlı səhabəsi.
54. Həbşi ibn Qeys Nehmi Həmdani.
55. Səvvar ibni Əbu Uman Həmdani
56. Əmr ibni Abdullah Cundai
57. Şəbib
58. Əmr ibni Abdullah Cündayi Həmdani
59. Üməyyə ibni Səd Tai – Həzrət Əlinin (ə) səhabəsi.
60. Hərs – Həzrət Həmzənin azad edilmiş qulu.
61. Rafi
62. Səd
63. Səd – Həzrət Əlinin (ə) azad edilmiş qulu.
64. Muncə – İmam Həsənin (ə) azad edilmiş qulu.
65. Şuzəb
66. Qərib – İmam Hüseynin (ə) azad etdiyi kənizin oğludur. Həmin Kəniz azad edildikdən sonra ailə qurçuşdu və dünyaya gətridiyi bu oğlunu İmam Hüseynin (ə) tərbiyyəsinə vermişdi.
67. Nəsr ibni Neyzər – İran şahının Həzrət Peyğəmbərə (ə) göndərdiyi, Peyğəmbərin (s) Həzrət Əliyə (ə) hədiyyə etdiyi və Həzrət ƏElinin (ə) azad etdiyi qul.
68. Vazeh Türki – Hərsə Məşacinin türk əsilli qulu. Kərbəlaya gələrək İmam Hüseynə (ə) qoşulmuşdur.
69. Əsləmə – İmam Hüseynin azad edilmiş qulu
70. Coun – Əbu Zərin azad edilmiş qaradərili qulu idi. İmam Həsənin (ə) və İmam Hüseynin (ə) səhabələrindəndir.
71. Süleyman ibn Razin
72. Əbd Qeys ƏEbdi Bəsri