Məhərrəm ayının 3-cü günü

1-Həzrət Məhəmmədin (s) islama dünəvi çağırışı günü
2-Həzrət Hüseynin (s) Kufə camaatına məktubu
3-Ömər ibn Sədin qoşunun Kərbəla diyarına daxil olması
4-Kərbəla torpağının bir qisminin imam Hüseyn (ə) tərəfindən alınması
1-Həzrət Məhəmmədin (s) islama dünyəvi çağırışı günü
İslam, Mədinə və onun ətrafında bərqərar olduqdan sonra hicri təqvimi ilə 7-ci il, məhərrəm ayının üçü, bütün dünyanı islamın zühura gəlməsi xəbəri və dünyanı bu dinə dəvət etmək məqsədi ilə müxtəlif ölkəlrin Şah və imperatorlarına məktub göndərmklə rəsmi olaraq o dinə dəvət etməyə başladı. Tarixçilər o məktubların sayının 12 – 26 aralarında oduğunu yazırlar. (“Lühuf”,  səh. 97- “Feyzül-əllam”, səh. 142)
2-Həzrət Hüseynin (s) Kufə camaatına məktubu
Məhərrəmin 2-ci günü, imam Hüseyn (ə) kufəlilərin yazdığı məktublara cavab yazıb. Məktubda onların dönə-dönə dəvət və yazılarını xatırladaraq beyətlərində sadiq qalmalarınını o həzrət kömək etmələrini istədi. Həzrət, Qeys ibn Müsəhhər Seydaviyə göstəriş verdi ki, məktubu Kufəyə çatdırsın. Lakin məmurlar yolda onu həbs edib şəhadətə çatdırdılar. (“Əl-irşad”, c. 2, səh. 37- “Biharül-ənvar”, c.44 səh, 381)
3-Ömər ibn Sədin qoşunun Kərbəla diyarına daxil olması
Hürr ibn Yəzid, imam Hüseyn (ə) və onun köməkçilərini Kərbəladə mühasirəyə alıb onların Kufəyə tərəf getməsinin qarşını adlıqdan sonra, Übeydullah ibn Ziyad, Yezidin qoşunun başçılığını Ömər ibn Sədə tapşırdı. Ömər ibn Səd, hicri təqvimi ilə 61- ci il, cümə günü, məhərrəm ayının 3 – də altı və ya doqquz min nəfər döyüş qüvvəsi ilə Kərbəlayə varid oldu. (“Əl-irşad”, c. 2, səh. 84 – Məaliul-Sibtəyn, c. 1, səh.301)
4-Kərbəla torpağının bir qisminin imam Hüseyn (ə) tərəfindən alınması
Hicri təqvimi ilə 61- ci il, cümə günü, məhərrəm ayının 3 – də, imam Hüseyn (ə), hazırda pak məzarnın yerləşdiyi torpaq sahəsini 60 min dirhəmə, Neynəva və Qazəriyə əhalisindən alıb onlarla şərtləşdi ki, onların qəbrini ziyarət etmək istəyən zəvvarlara yolu göstərib onları üç gün qonaq etsinlər. (Məcməül-bəhreyn, c.5, səh. 461, “Kərbəl” bölməsi).