Allahın Rəsulu (s.ə.v.v) buyurdu: Hər kəs ta-sin Süleymanı oxusa, Həzrət Süleymanı, Hudu, Şüeybi, Salehi, İbrahimi təsdiq və təkzib edənlərin sayı qədər həsənat əcr alar. Qəbirdən çıxanda “la ilahə illəllah” deyər.
Hər kəs bu surəni ozxusa, heç vaxt onu aldatmazlar.
Bir kəslə dostluq etmək istəyirsənsə, və necəki, bir saat belə onsuz şadlanmırsansa, aşağıdakı ayəni yeməli şeyə üfürüb ona yedizdir. “Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Əlla təlu ələyyə vətuni musliminə.” (Nəml-31) “Ləvla ən rəbətna əla qəlbiha litəkunə minəl muminin.” (Qəsəs-10).