Qohumlarla xoş münasibətdə olmaq, onlara, xüsusilə valideynlərə yaxşılıq etmək (bütün sahələrdə) inkişaf və yüksəlişin, Allaha yaxınlaşmağın mühüm yollarındandır.:1 Bu, Allaha imandan sonra ən fəzilətli dini əməllərdən biridir.2 və saysız-hesabsız maddi-mənəvi mükafatı, savabı vardır.“ Qohumlarla xoş münasibət o qədər önəmlidir ki, şiə alimlərinin üç əsas dəlilə – Quran, sünnə və ağla əsaslanan yekdil rəyinə görə, dinin ən mühüm vacibatından hesab olunur”. Onu həyata keçirmək üçün, lazım gələrsə, bir illik yol getmək də tövsiyə olunmuşdur.”

Qohumlarla əlaqəni kəsmək, bir növ, Allahla da əhd-peymanı kəsmək hesab olunur.” Bu işi görən şəxs Allah dərgahında o qədər mənfurdur ki, qohumları ilə əlaqəni kəsən insanla yoldaşlıq etmək, oturub-durmaq yasaq edilmişdir.” Belələrini Allah-Taala Quranın üç ayəsində lənətləmişdir.? Qohumlarla əlaqəni kəsmək fiqhdə də böyük günahlardan hesab olunur.1” Din təlimlərində bu, tez bir zamanda bəşəriyyətin məhvinə yol açacaq amillərdən biri kimi də qiymətləndirilmişdir.10 Rəvayətlərdən birində

1 “Əl-Kafi” c. 2, səh. 157, “Mişkat əl-ənvar” səh. 165.

2 “Kitab əl-xisal” səh. 156.

3 “Bəqərə”, 83, “Nisa” 36, “Ənam” 151.

s “Əl-Kafi” c. 2, səh. 157, “Mişkat əl-ənvar” səh. 165, “Məkarim əl-əxlaq” səh. 431. $ “Məfatih əş-şərai” c. 2, səh. 7-8.

6 “Əl-Fəqih” c. 4, səh. 361.

? “Bəqərə”, 27, “Rəd”, 25.

8 “Əl-Kafi” c. 2, səh. 641. 9 “Bəqərə” 27: “Rəd”, 25, “Məhəmməd”, 22-23.

10 “Təhrir əl-vəsilə, c. 1, səh. 274. 1 “İləl əş-şərai” səh. 584.11:11