«Uzun-uzadı arzu ölümü yaxınlaşdırar və insanı öz məqsədindən uzaq salar»
Əmirəlmöminin həzrət Əlinin (ə) buyuruqlarıƏziz oxucuların nəzərinə çatdırılan buyuruqlar «Nəhcül-bəlağə», «Qurərul-hikəm» və digər mənbələrdən götürülmüşdür.
1. «Tövhid (əqidəsi) Allahı təsəvvürə gətirməmək (O təsəvvürə sığmaz), ədalət Onu ittiham etməməkdir (Onu ləyaqətsiz işlərdən pak bilmək)».
2. «Əlbəttə, hər bir nemətdə Allahın haqqı var (hər nemətə görə ona şükür etmək lazımdır). Hər kəs onu (şükrü) yerinə yetirsə, Allah ona olan nemətini artırar. Bu məsələdə diqqətsizlik göstərənin neməti zavala uğradılar».
3. «Düşmənə qalib gəldiyin vaxt qələbənə şükr olaraq onu bağışla».
4. «Çarəsizin dadına çatmaq, qəmginin qəmini aradan qaldırmaq böyük günahların kəffarələrindən sayılır».
5. «Ey Adəm övladı, Allah sənə ardbaard nemətlər verdiyi vaxt Ona qarşı itaətsizlik göstərirsənsə, onun əzabından qorx».
6. «Ən üstün zahidlik onu xalqdan gizləməkdir».
7. «Aqilin dili qəlbinin arxında, axmağın qəlbi dilinin arxasındadır».
8. «Allah üçün səni pərişan edən günah səni lovğalandıran yaxşı işdən üstündür».
9. «Qələbəyə ehtiyat və uzaqgörənliklə çatmaq olar. Ehtiyat düşüncə qüvvəsini işə salmaqla, düşüncə möhkəm sirr saxlamaqla əldə olunur».
10. «Cəzalandırmağa gücü çatan kəsin bağışlaması daha yaxşıdır».
11. «Ağıl kimi var, cəhalət kimi yoxsulluq, ədəb kimi miras, məşvərət kimi arxa yoxdur».
12. «Dünya adamları, yatmış halda aparılan karvan əhlinə bənzəyirlər».
«13. Ağıl artarsa, danışıq qısalar».
14. «İnsan hər nəfəs çəkməklə ölümə doğru bir addım atır».
15. «İki iş arasında necə də böyük fərq var: biri ləzzəti gedib əziyyəti qalan əməl, o biri əziyyəti gedib mükafatı qalan əməl».
16. «Üç məqamda dostunu himayə etməyən kəs dost deyil: Dostu çətinliyə düşdüyü zaman, dostu yanında olmayan zaman, dostunun ölümündən sonra».
17. «Sədəqə verməklə ruzini (ərşdən) aşağı endirin. Verdiyinin əvəzini alacağına əmin olan kəs bağışlamaqda səxavət göstərir».
18. «İnsana ona üz vermiş müsibət qədər səbr verilir. Çətinliyə düşəndə dizinə döyən insan savabı əldən verir».
19. «Kişi dilinin altında gizlənmişdir».
20. «Günahın tərki tövbədən daha asandır».
21. «Dünyanın acılığı axirətin şirinliyi, dünyanın şirinliyi axirətin acılığıdır».
22. «Öyüd-nəsihət necə də çox, ibrət götürən isə necə də azdır».
23. «Miskin və ehtiyaclı şəxs Allahın elçisidir. Onu rədd edən Allahı rədd etmişdir. Ona bir şey bağışlayan Allaha bağışlamışdır».
24. «Xalqın əlində olana etinasızlıq ən böyük var dövlətdir».
25. «Ən böyük günah odur ki, insan onu kiçik saysın».
26. «Batinini islah edən şəxsin zahirini Allah islah edər. Axirət üçün iş görənin dünyasını Allah təmin edər».
27. «Ləzzətlərin ötüb keçəcəyini, onların cəzasının isə qalacağını yadda saxlayın».
28. «Kiçik müsibəti böyük sayan şəxsi Allah böyük müsibətə düçar edər».
29. «Nadan yalnız ifrata və təfritə varanda gözə çarpar».
30. «Ən böyük dərd dünyaya heyranlıqdır».
31. «Uzun-uzadı arzu ölümü yaxınlaşdırar və insanı öz məqsədindən uzaq salar».
32. «Allahın əzabından qorxmaq pərhizkarların sifətidir».
33. «Mömin günahlarından qorxur, bəlalardan ehtiyat edir, Allahın mərhəmətinə ümidvar olur».
34. «Zahidlik arzuları məhdudlaşdırmaq, əməlləri xalis etməkdir».
35. «Elm və bilik var-dövlətdən üstündür. Elm səni saxlayır, var-dövləti isə sən saxlayırsan».
36. «Səbr iki növdür: biri bəlalar, o biri isə günahlar qarşısında səbr».
37. «Allah qorxusundan ağlamaq qəlbi münəvvər edir və günaha qayıdış yolunu bağlayır».
38. «Rahatlıq üç şeydədir: Uyğun qadın, yaxşı rəftarlı övlad və müvafiq dost».
39. «Dünyada Allahdan qorxan şəxs axirətdə Allah qorxusundan azad olar».
40. «Sənə pislik edənə yaxşılıq et, sənə zülm edəndən keç».
41. «Əmanəti onu sənə tapşırana qaytar. Sənə xəyanət edənə isə xəyanət etmə».
42. «Gələcəkdəkilər sizdən ibrət götürməmiş siz keçmişdəkilərdən ibrət götürün».
43. «Bədənləriniz dünyanı tərk etməmiş qəlbləriniz dünyanı tərk etsin. Siz dünyada imtahana çəkilirsiniz və dünya üçün yaradılmamısınız».
44. «Axirəti puça çıxarıb, dünyanı abad edən bütün işlərdən çəkin».
45. «Fasiqlər və günahkarlardan, Allaha itaətsizlik yolunda çalışanlardan həzər qıl».
46. «Dünyadan qorx. O, şeytanın tələsi və imanın qənimidir».
47. «Söz gəzdirməkdən çəkin. O, qəlblərdə kin toxumu səpər. İnsanı Allahdan və xalqdan uzaqlaşdırar».
48. «Sizin üçün ən çox qorxduğum şey nəfs istəklərinə itaətiniz və arzularınızın uzunluğudur».
49. «Adamların ən güclüsü nəfsinə qalib gələn kəsdir».
50. «Ölümü az xatırlayan insanın arzuları başqalarından çox olar».
51. «İnsanların ən axmağı özünü ağıllı sayan kəsdir».
52. «İnsanların ən düşüncəlisi öz eybini görüb, başqalarında eyb axtarmayan kəsdir».
53. «Allah-təala dünyanı həm sevdiyi, həm də sevmədiyi kəsə əta edər. Dini isə yalnız sevdiklərinə verər».
54. «Möminin üç zinəti var: «Allahdan qorxu, doğru danışıq və əmanəti sahibinə qaytarmaq».
55. «Yalan danışmaqdan çəkinin. O, imanı puça çıxarır».
56. «Qələbənin şirinliyi səbrin acılığını aradan qaldırar».
57. «Dini tərk etməklə dünya dalınca qaçmayın. Dünyanı tərk etməklə axirət qazanın».
58. «Sizinlə hesab çəkilməmiş özünüz özünüzlə hesab çəkin».
59. «Allah zikri hər bir pəhrizkarın sevinci, hər bir yəqin sahibinin ləzzətidir».
60. «Nəfsi azğın istəklərdən qorumaq böyük cihaddır».
61. «Alimin büdrəməsi gəminin qırılması kimidir. O, özü qərq olanda başqaları da qərq olur».
62. «Mömini Allaha itaət sevindirir, günah isə pərişan edir».
63. «İmanını şəkk-şübhədən qoru. Çünki duz balı çürütdüyü tək, şəkk-şübhə də imanı puça çıxarır».
64. «Səni ucaldan sükut səni alçaldan danışıqdan üstündür».
65. «Allaha xatir əməlini, elmini, sevgisini, nifrətini, alışını, verişini, danışığını, sükutunu paka çıxaranın xoş halına».
66. «Namazda qunut və səcdələri uzatmaq insanı cəhənnəm əzabından xilas edər».
67. «Əbədi axirəti qoyub dünya həyatında razılıq axtaran insan özünə zülm etmişdir».
68. «Gözünün qarşısında insanlar öldüyü halda ölümü yaddan çıxaran kəsə təəccüb edirəm!»

http://nur-az.com