Ziyil üçün oxunan dua 

“Tibbul-Əimmə” (s.109) kitabında nəql edilən və İmam Rzaya (ə) nisbət verilən bir hədisdə deyilir:
Əli ibn Nöman adlı bir şəxs İmam Rzadan (ə) onun bədənini narahat edən ziyillər barədə kömək istəyib və İmam (ə) ona belə bir məsləhət verib:
“Ziyilin hər biri üçün yeddi dənə arpa götürüb, onun hər bir dənəsinə “Vaqiə” surəsinin (56-cı surə) ilk beş ayəsini və həmçinin “Taha” surəsinin (20-ci surə) 105, 106 və 107-ci ayələrini yeddi dəfə oxu. Sonra arpa dənələrinin hər birini bir ziyilə sürtüb onu paçra ilə bağla. Daha sonra həmin parçanın içinə dağ bağlayıb quyuya at.
Ziyilə sürtülmüş arpa dənələrini daş bağlanmış parçanın arasında quyuya atdıqdan sonra isə Ənbiya surəsinin 30-cu ayəsini tilavət et.
Bu işin (qəməri) ayın axır günlərində edilməsi daha məsləhətlidir.

(56-cı surə) ilk beş ayəsi

(Bismillahir rəhmanir rəhim

İza vəqəətil vaqiəh 1. Ləysə ləvəq`ətiha kazibəh 2. Xafizə-tun rafiəh 3. İza ruccətil ərzu rəcca 4. Və bussətil cibalu bəs-sa 5. Fəkanət həbaən munbəssa)

“Taha” surəsinin (20-ci surə) 105, 106 və 107-ci ayələri

Bismillahir rəhmanir rəhim

Yəs`əlunəkə ənil cibali fəqul yənsifuha rəbbi nəsfa, fəyəzə-ruha qaən səfsəfa, la təra fiha ivəcən və la əmta.

Ənbiya surəsinin 30-cu ayəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim

  • Əvələm yəral ləzinə kəfəru ənnəs səməvəti və l ərza kənətə  ratqan fəfətəqnə humə və cəəlnə minəl mə i kullə şəyin həyyin əfələ yu min

Ziyil üçün başqa dua

Başqa rəvayətə görə isə bədənində zigil xalları olan şəxs, duz götürsün, duzu zigilə sürtərək Həşr surəsinin 21, 22, 23 və 24-cü ayələrini üç dəfə oxusun və duzu təndirə atsın.

Həşr surəsinin 21, 22, 23 və 24-cü ayələri

Bismilləhir Rahmənir Rahim

Ləv ənzəlnə həzəl Quranə alə cəbəlin ləraəytəhu xaşiən mutəsaddiən min xaşyətilləh. Və tilkəl əmsəlu nədribuhə linnəsi ləalləhum yətəfəkkərun.

Huvallahulləzi lə iləhə illə hu. Alimul ğaybi və şəhədəh. Huvər Rahmənur Rahim.

Huvallahulləzi lə iləhə illə hu. Əl Məlukul Quddusus Sələmul Muminul Muhəyminul Azizul Cəbbərul Mutəkəbbir. Subhanəllahi ammə yuşrikun.

Huvəllahul Xaliqul Bəriul Müsəvvirul ləhul əsməul hüsnə. Yusəbbihu ləhu mə fis səməvəti vəl ərd. Hə huvəl Azizul Hakim.