Hәr kәs İmаm Hüsеynin (ә) müsibәtinә bir zәrrә göz yаşı töksә…