HZ ƏLİNİN(Ə) FƏZİLƏT VƏ TƏRİFİ HAQDA HƏDİSLƏR

«Kutubu-sittə»ni diqqətlə oxuyun! Əlavə olaraq, Mirseyyid Əli Həmədani Şafeinin «Məvəddətul-qurba»da ,Təbərani «Mövəm»də ,Məhəmməd ibn Təlhə Şafei «Mətalibus-sual»da ,İmam Əhməd ibn Həmbəl «Müsnəd» və «Fəzail »də ,Həmidi «cəmun-beynəs-səhiheyn»də ,Xarəzmi «Mənaqib»də, ibn Əbil-Hədid…